We Love WP Featured

Styrelsemöte 5 mars 2012

Protokoll

Sedan mötet i Pekka den 18 februari har styrelsen för fiberföreningen diskuterat hur föreningen ska kunna lösa frågan om hur Folkesgårdens erbjudande om en lägre kostnad när man kan samarbeta med Fortum/Infratec för att lägga ner rör. Bertil Forsberg har förhandlat med Fortum/Infratec och kommit fram till ett bud på 22:-/m. Eftersom föreningens övriga byar ännu inte har nått upp till en sådan täckningsgrad att vi kan ge en exakt summa och börja ta in anmälningar och skriva avtal finns det stora problem.

Den 3 mars togs frågan upp igen och styrelsen beslöt att hålla en extra stämma med de befintliga betalande medlemmarna. Stämman hölls den 12 mars och man kom fram till följande lösning, efter samtal med kommunens fiberansvariga. Nedanstående texter är klippta ur protokollet från styrelsemötet 3 mars respektive stämman 12 mars:

”Georg och Margaretha har funderat över förutsättningarna för att fiber/bredband ska kunna dras under rådande omständigheter. För bredbandet ovidkommande konflikter splittrar framför allt Folkesgården och det påverkar hela föreningsområdet. Efter att ha ”sonderat” i frågan ser vi stora risker för att projektet dras ut på för lång tid eller kanske helt går i stöpet.

Förutsättningarna för att arbetet ska kunna fortsätta måste utredas och diskuteras vidare, anser dessa båda. Motsättningar som finns i en enda by skulle splittra hela föreningen och inte göra det möjligt att gemensamt arbeta för fiber/bredband så fort som möjligt. Hela området skulle dras in i strider mellan några få personer rörande helt andra saker än fiber/bredband. Hela projektet kan braka ihop.

Mötet beslöt att ajournera sig och träffas igen en vecka senare, för att kunna fråga berörda inblandade och diskutera hur arbetet skall kunna fortsätta, om det ens är möjligt.

Till nästa möte beslöts att undersöka var inblandade parterna står, gällande förhandlingar mellan Bertil Forsberg (Folkesgården) och Fortums entreprenör inför nedläggning av rör i Folkesgården under våren. Likaså beslöts att undersöka om det i stället för en stor förening skulle kunna bildas mindre föreningar.”

”Diskussionen från förra styrelsemötet togs upp igen och Fredrik och Georg rapporterade från möte med Bertil Forsberg hos honom den 11 februari:

Fredrik ringde Bertil för att fråga om styrelsen kan ta över förhandlingarna med Fortum. Resultatet blev att Fredrik och Georg blev inbjudna att samtala om det. Då framkom att Bertil inte vill släppa kontrollen till styrelsen. Han ville att förhandlingarna skulle delegeras till delar av f d arbetsgruppen av fiberdragning, att skriva avtal etc utan styrelsens inblandning.

Fredrik lade som motförslag att Bertil kunde göra planering, men sedan redovisa för styrelsen, som sedan skulle teckna kontrakt och ta beslut. Det sade Bertil nej till, han ville ställa sig utanför. Men han hjälper gärna till, sade han.

Georg sade då till honom att han måste ha förtroende för styrelsen, då vi har det fulla ansvaret, vilket Bertil höll med om. Men han ansåg att vi kunde delegera detta, eftersom han har en personlig överenskommelse med personer på Fortum/Infratec. Det kommer på papper, sade han.

Styrelsen anser, att med det ansvar som följer med vårt uppdrag, kan vi inte delegera beslutsrätten för en så stor del av projektet.

Margaretha rapporterade från samtal med kommunen om möjligheter att dela upp föreningen i mindre områden, vilket till viss del skulle vara möjligt. Kommunen såg helst att den stora föreningen ska vara kvar, men att Folkesgården, som i och med Bertil Forsbergs förhandlingar kommit fram till ett lägre pris i kanaliseringen (22:-/m) hellre kunde starta en egen förening, eftersom de redan har ett mycket bra bud, som kommer att ge Folkesgården ett förhoppningsvis mycket billigt bredband.

Mötet diskuterade omständigheterna och beslöt om ändring i §4 i stadgarna för föreningen. Ändringen gäller definitionen av föreningens område. Paragrafen ser ut som följer:

§ 4 Medlemskap
Vi definierar området förening ska omfatta till hemmanen Berga, Kisterud, Hensgård, Åsen och Hensgårdsängarna (Se bifogad karta). På grund av tekniska omständigheter innesluts fastigheten Folkesgården 1:28 (1:45) och Folkesgården 1:10 i föreningens område.

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Mötet beslutade också att p g a tekniska omständigheter bör fastigheten Folkesgården 1:28 (1:45) och Folkesgården 1:10 inneslutas i föreningens område.”

Av tekniska skäl har den extra stämman i Västra Ämterviks Norra Fiber Förening alltså beslutat att Folkesgården får starta en egen förening för att kunna ta del av sitt erbjudande om samarbete med Fortum/Infratec. Erbjudandet är ett gyllene tillfälle för alla i Folkesgården.

3 kommentarer på Styrelsemöte 5 mars 2012

  1. Magnus Hedlund säger:

    Jag håller med styrelsen te 100%!! Kan ju inte va en enskild som stoppar oss!!!Magnus Hedlund

  2. Peter Fredrikson säger:

    Ni gör ett bra jobb i styrelsen fortsätt så och låt inte en enskild förstöra allt !

  3. Stefan Wickberg säger:

    Vi önskar styrelsen och vår förening lycka till. Under rådande omständigheter kan jag inte se att styrelsen kunde ha gjort mera eller bättre!